ONLINE, 19 January 2022

De kerk als theater

Welke rol speelde de ambiance in protestantse kerkgebouwen bij de kerkgang in de zeventiende en achttiende eeuw? Om hierachter te komen dook religiewetenschapper Jo Spaans in de archieven van Amsterdam. Haar onderzoek laat zien wat mensen uit die tijd belangrijk vonden, welke rol 'kerksuppoosten' als kosters en stoelenzetsters daarbij speelden, en hoe de beleving in de loop van de tijd veranderde. U kunt deze online publiekslezing van het Utrecht Religie Forum rechtstreeks bijwonen via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS_XeszKXaA4ztJ5avjIi4vQzAGl-pw_fSR6mbB_it4A1%40thread.tacv2/1639490593849?context=%7b%22Tid%22%3a%22d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7%22%2c%22Oid%22%3a%227cd58501-23cf-4c9d-b3c3-4a76eccaa32f%22%7d
OTAP_STATE