Hoe kan ik het HDC steunen?


Het werk van het HDC Centre for Religious History is zeer gebaat bij de morele en financiële steun van personen en instanties buiten de Vrije Universiteit. Met een donatie draagt u bij aan het behoud van, onderwijs over, onderzoek naar en publieksactiviteiten rondom de Collectie HDC|Protestants erfgoed. Het is belangrijk dat het HDC met een actieve achterban zijn belangen binnen en buiten de VU kan bevorderen.

Voor de liefhebbers van het HDC is in 1986 is de Stichting ter ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum opgericht. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd (publicaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.) die niet uit het gewone universitaire budget bekostigd kunnen worden.

De donateurs worden op de hoogte gehouden van en betrokken bij activiteiten van het centrum. Donateurs van de Stichting ontvangen de nieuwsbrief Novum, uitnodigingen voor symposia, studiedagen en tentoonstellingen, deeltjes in de series Donum of Ter Lezing en grotere uitgaven op het gebied van de Nederlandse religiegeschiedenis.

De minimum-donatie bedraagt €20,00 per jaar (voor rechtspersonen €100,00).

Uiteraard zijn ook grotere, al dan niet eenmalige giften van harte welkom. Het HDC ontvangt regelmatig legaten en steunverleningen voor nieuwe aanwinsten, inventarisatie van archieven, specifieke onderzoeksopdrachten, aanstellingen van stagiairs, student-assistenten en zelfs promovendi.

Wilt u vaste donateur worden of op andere wijze het HDC willen steunen, gelieve dan contact op te nemen met directeur Fred van Lieburg en/of stuur uw naam en postadres naar Wim Berkelaar via hdc@vu.nl

Bankrekening

IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01

BIC: INGBNL2A


De Belastingdienst heeft de Stichting ter Ondersteuning van het HDC aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.


Naam

Stichting ter Ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

RSIN/fiscaal nummer 816771741


Bestuur

Prof. dr. Jan de Bruijn (voorzitter)

Prof. dr. George Harinck (secretaris)

Dr. Wim Visser (eerste penningmeester)

Drs. Jan Klop (tweede penningmeester)

Prof. dr. Martien Brinkman


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme (1800-heden) der Vrije Universiteit ten behoeve van activiteiten die niet vanwege deze universiteit bekostigd kunnen worden. De stichting beoogt niet het maken van winst. (Statuten, Artikel 2, bepaling 1. Doel).


Beloningsbeleid

Art. 4 bepaling 5 van de statuten luidt: De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.


Beleidsplan

Het beleidsplan wijkt niet af van de hierboven vermelde doelstelling, zie hieronder. Meer specifiek financiert de stichting jaarlijks de door het HDC te organiseren congressen en symposia, alsmede het drukken en/of uitgeven van publicaties door of onder auspiciën van het centrum. Daarnaast ondersteunt zij bijzondere projecten waarbij het HDC is betrokken.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Klik hier voor het beknopt financieel overzicht 2021.

OTAP_STATE